Bijbehorende producten

Alternatieve producten

Adresgegevens
Verzenden/betalen
Bestelling afronden
×

Titel

Text

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Onderdelenshopdebilt.nl en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Onderdelenshopdebilt.nl op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Onderdelenshopdebilt.nl adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Onderdelenshopdebilt.nl

Onderdelenshopdebilt.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Onderdelenshopdebilt.nl.
Onderdelenshopdebilt.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34099913. Onderdelenshopdebilt.nl is gevestigd en kantoorhoudend aan de Crommelinbaan 65, 2142 EX, Cruquius, en bereikbaar via het emailadres info@onderdelenshopdebilt.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Onderdelenshopdebilt.nl kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Onderdelenshopdebilt.nl op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Onderdelenshopdebilt.nl optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Onderdelenshopdebilt.nl plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onderdelenshopdebilt.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Onderdelenshopdebilt.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Onderdelenshopdebilt.nl verstrekt.

Onderdelenshopdebilt.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, emailadres en locatie gegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Onderdelenshopdebilt.nl gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van-
– het afhandelen van jouw betalingen
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– En voor de interne administratie en onze belastingaangifte.

Onderdelenshopdebilt.nl kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Onderdelenshopdebilt.nl kan je persoonsgegevens delen met aan Onderdelenshopdebilt.nl gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Onderdelenshopdebilt.nl kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Onderdelenshopdebilt.nl rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Onderdelenshopdebilt.nl heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Onderdelenshopdebilt.nl zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Onderdelenshopdebilt.nl samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Onderdelenshopdebilt.nl website: www.Onderdelenshopdebilt.nl.nl... style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(104, 104, 104); font-family: "Open Sans"; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Functionele cookies

Onderdelenshopdebilt.nl plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Onderdelenshopdebilt.nl maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
Onderdelenshopdebilt.nl heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Onderdelenshopdebilt.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Onderdelenshopdebilt.nl verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Onderdelenshopdebilt.nl doet dit om te kunnen zien de website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op uw computer.

Onderdelenshopdebilt.nl heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. Onderdelenshopdebilt.nl heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft Onderdelenshopdebilt.nl helaas geen invloed.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Onderdelenshopdebilt.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Onderdelenshopdebilt.nl over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het emailadres info@onderdelenshopdebilt.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Onderdelenshopdebilt.nl, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Onderdelenshopdebilt.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Onderdelenshopdebilt.nl of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Onderdelenshopdebilt.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Onderdelenshopdebilt.nl via info@onderdelenshopdebilt.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Onderdelenshopdebilt.nl omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@onderdelenshopdebilt.nl .